Regulamin

REGULAMIN MARATONU ZUMBA

§ 1

Organizator

Organizatorem Maratonu ZUMBA® (zwanego dalej Maratonem) jest: ZUMBALUDKI

§ 2

Termin i miejsce Maratonu

1. Maraton odbędzie się w dniu ……….. w Szczecinie, w ………………..przy ul………………, w

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty lub miejsca Maratonu. Zawiadomienie Uczestnika o zmianie miejsca lub terminu nastąpi poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej www.zumbaludki.pl Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych zobowiązań w stosunku do Uczestnika.

3. Udział w Maratonie jest odpłatny. Koszt uczestnictwa w Maratonie jednej osoby wynosi zgodnie z podaną ceną na reklamie Maratonu.

4. Ilość miejsc w Maratonie jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność uiszczenia kosztów uczestnictwa w Maratonie.

5. Osobom, które uiściły koszty uczestnictwa w Maratonie, a nie będą mogły wziąć w nim udziału, z winy nie leżącej po stronie Organizatora, nie przysługuje prawo ich zwrotu.

6. Prawo zwrotu kosztów uczestnictwa w Maratonie nie przysługuje również w przypadku rezygnacji lub niekorzystania z ćwiczeń przez Uczestnika podczas Maratonu.

7. Zapłata kosztów uczestnictwa w Maratonie jest równoznaczna z oświadczeniem Uczestnika, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i akceptuje warunki w nim

8. Zapłata kosztów uczestnictwa w Maratonie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody przez Uczestnika na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo jego wizerunku. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nie ograniczonej w czasie i przestrzeni licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku, na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności poprzez:

a) utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,

b) wprowadzenie do pamięci komputera lub do sieci multimedialnej, dowolne przetwarzanie w ich pamięci, wykonywanie kopii, digitalizację na nośnikach

c) zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,

d) publiczne rozpowszechnianie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

e) zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, plakatach i materiałach

f) emisję w przekazach internetowych.

§ 3

Udział w Maratonie

1. Prawo do udziału w Maratonie mają osoby, które najpóźniej w jego dniu ukończą 18 lat.

2. W Maratonie może uczestniczyć osoba niepełnoletnia, za pisemną zgodą opiekuna prawnego. Osoba poniżej 16 roku życia może uczestniczyć w Maratonie pod opieką i na odpowiedzialność opiekuna prawnego.

3. Uczestnik Maratonu zobowiązany jest do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i samopoczucia.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne powstałe u Uczestnika urazy, kontuzje, nieszczęśliwe wypadki. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubione rzeczy osobiste Uczestnika.

6. Podczas trwania Maratonu obowiązuje strój i obuwie sportowe.

7. Podczas trwania Maratonu obowiązuje zakaz palenia tytoniu, wnoszenia lub spożywania alkoholu lub narkotyków. W czasie wykonywania ćwiczeń obowiązuje również zakaz żucia

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zakazu wstępu bez uzasadnienia wskazanym przez

§ 4

Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Maratonu w przypadku niewystarczającej liczby zapisanych osób. Osoby zapisane będą mogły ubiegać się u Organizatora o zwrot

2. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora www.zumbaludki.pl, oraz u Organizatora przed i w czasie trwania Maratonu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.